Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει “Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της μελέτης) για την «Εργασίες συντήρησης – αναβάθμισης – τεχνικής υποστήριξης & εγκατάστασης νέων εκδόσεων των εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου».

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των πενήντα έξι  χιλιάδων πεντακόσια ογδόντα πέντε και  τριάντα εφτά λεπτά  (56.585,37 €) χωρίς το ΦΠΑ.

H ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η  24 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 2ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη)

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται,  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ  δηλ. 2% Χ 56.585,37 € = 1.131,70 €, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Λέσβου.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα

22513-50565 & 22513-50516, και στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 2ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά

Η περιληψη διακύρηξης εδώ

Η μελέτη εδώ