Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαεφτά (17) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν από την αντιμετώπιση της απειλής διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου αρμοδιότητας της Δνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Μυτιλήνης.

Όσοι  ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την Τετάρτη 24/6/2020 και ώρα 15:00. με τους κάτωθι τρόπους.

  • να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Μυτιλήνης συμπληρώνοντας τη φόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, εφόσον:

α)πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

β)Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους

και να  αποστείλουν συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ άδεια οδήγησης, τίτλο σπουδών κλπ), στο e-mail prosopikou@mytilene.gr βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

  • να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στο site του Δήμου Μυτιλήνης και αφού τα εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ άδεια οδήγησης, τίτλο σπουδών κλπ) στο e-mail prosopikou@mytilene.gr βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.
  • αυτοπροσώπως στην υπηρεσία φροντίζοντας να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις και προσκομίζοντας φωτοαντίγραφα της αστυνομικής τους ταυτότητας, του τίτλου σπουδών τους και της άδειας οδήγησής τους εφόσον αιτούνται για τη θέση του ΔΕ Οδηγού.
  • κατ’ εξαίρεση εκτυπώνοντας τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που διατίθενται στην ίδια διεύθυνση   και αποστέλλοντάς τα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη 81132

Πληροφορίες στο τηλ. 2251350596 Ευμορφία Τυρή.

Αναλυτικά:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ