Ο Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, « Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» & της περ. ιε της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 « Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις», [ ΦΕΚ 234_/2009]

3) Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου

5)Την υπ’αριθ. 395/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου

6)Την αριθμ. πρωτ. 40857/16-6-2015 Έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου

  1. Tις υπηρεσιακές ανάγκες μας,

Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (04) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση των παραλιών Σκάλας Ερεσού, Αγίου Ισιδώρου και Βατερών του Δήμου Λέσβου που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής- για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ναυαγοσωστών 4 1.Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ειδικότητας Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ή δραστηριοτήτων νερού, κλειστού και ανοικτού χώρου, ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου [Ε.Α.Π.] ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής [Π.Σ.Ε.] ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της Αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του Π._/τος 23/2000, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του ιδίου Π._/τος, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα

προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού

οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του ιδίου Π. _/τος, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

4. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προαναφερόμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [ δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου] ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000, της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή άλλο ισότιμο τίτλο αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του ιδίου Π._/τος, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Έως 3 μήνες

Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών [ Π.Δ. 23/2000].

Β. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των

καθηκόντων τους.

Γ. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση κ.λ.π.]

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων και τα ακόλουθα:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Τίτλο σπουδών
  3. Άδεια Ναυαγοσώστη
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους» και ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» (παρέχεται από την υπηρεσία)

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (Α) στα κεντρικά γραφεία του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – και στο αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου αρμόδια υπάλληλος κ. Ευμορφία Τυρή και (Β) στα Γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων (στους κατά τόπο αρμόδιους υπαλλήλους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι μέχρι και Δευτερα 22-6-2015.

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

                                                              ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ