Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555/2018 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄του άρθρου 18 του Ν3870/2010 που αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 όπου περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των ΝΠΔΔ των δήμων και περιφερειών.
 2. το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4600/ΦΕΚ43/Α΄/9-3-2019.
 2. Τις διατάξεις  του Ν. 4623/ΦΕΚ134/Α΄/9-8-2019.
 1. Τον αριθμ. 42858/6-8-2019 Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυτιλήνης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3244/Β΄/23-8-2019.
 2. Την αριθμ. πρωτ.42861/6-8-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που αφορά στην κατανομή του προσωπικού του υπό κατάργηση Δήμου Λέσβου σε συνιστώμενες θέσεις του Μεταβατικού ΟΕΥ Δήμου Μυτιλήνης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ3249/Β΄/23-8-2019.
 3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου εικοστού τέταρτου, της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ64 (Τεύχος Α΄) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ68 (Τεύχος Α΄) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020.
 5. Την υπ’ αριθ.320/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη 16 ατόμων κατηγορίας ΥΕ Εργατών για χρονικό διάστημα 2 μηνών.
 6. Την αριθμ. πρωτ. 25903/21-8-2020 βεβαίωση της Δνσης Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.
 7. Tις αυξημένες κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες για την αντιμετώπιση της απειλής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων.

 

Ανακοινώνει

 

ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δεκαέξι (16) ατόμων, προς αντιμετώπιση των αυξημένων κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω της απειλής διάδοσης του κορωνοϊού  COVID-19 και της βέλτιστης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μυτιλήνης όπως απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργάτες 16 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.  (2)  μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και  να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους» (παρέχεται από την υπηρεσία).

 

                          ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 1) στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Μυτιλήνης (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού μητρώων & διαδικασιών προσωπικού του Δήμου Μυτιλήνης, Ευμορφία Τυρή) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες φορώντας απαραιτήτως μάσκα και προσκομίζοντας όλες τις απαραίτητες φωτοτυπίες πχ αστυνομικού Δελτίου ταυτότητας. 2) ηλεκτρονικά, η αίτηση και υπεύθυνη δήλωση μπορούν να εκτυπώνονται από το site του Δήμου Μυτιλήνης στη διεύθυνση www.mytilene.gr και  στη διαδρομή ηλεκτρονική ενημέρωση/ προκηρύξεις/ Ανακοίνωση για πρόσληψη 16 ατόμων για το Δήμο Μυτιλήνης, να συμπληρώνονται, να υπογράφονται και να αποστέλλονται σκαναρισμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopikoumyt @gmail.com.

 Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μυτιλήνης, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 8/9/2020.

Η Αίτηση

Η Υπεύθυνη Δήλωση

                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

                                                              ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ           ΚΥΤΕΛΗΣ