Η Δημαρχούσα Αντιδήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει οτι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 2 μηνών, συνολικού αριθμού οχτώ (8) ατόμων

Αναλυτικά :
1. Η Πρόσκληση
2. Η Αίτηση
3. Η Υπεύθυνη Δήλωση