ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ NΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΗΛ. /Fax: 22510-24244
 Μυτιλήνη -Τ.Κ. 81132
                                                      Μυτιλήνη   11/ 06 /2020
                                                       Αρ. πρωτ. 710

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η  Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Νήσου Λέσβου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 132 του Ν. 4555 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 περίπτωση ιζ΄ του άρθρου 18 του Ν3870/2010 που αφορά στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 όπου περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις των ΝΠΔΔ των δήμων και περιφερειών.
 3. Το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018
 4. Τη συστατική Πράξη του ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 714/Β/ 29-42011 καθώς και την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 407 τεύχος Β /24-3-2015) καθώς και την παράγραφο 2 του άρθρου 156 του Ν. 4600/2019
 5. Την αναπροσαρμογή της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου (1359/14-4-2020 / τεύχος Β)
 6. Τον Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 2808 τεύχος Β /20-10-2014)
 7. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου εικοστού τέταρτου, της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ64 (Τεύχος Α΄) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ68 (Τεύχος Α΄) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020.
 9. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ75 (Τεύχος Α΄) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020.
 10. Τις με ημερομηνίες 4, 18 και 25/05/2020 οδηγίες της Υγειονομικής επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ περί ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους
 11. Την υπ’ αριθ. 25/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού Νήσου Λέσβου
 12.  Την αριθμ. πρωτ.605 /26-5-2020 βεβαίωση της Οικονομικής  Υπηρεσίας  του Συνδέσμου
 13. Τις  έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από τον κίνδυνο εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού covid-19 καθώς και με την λήψη των μέτρων  για την επανεκκίνηση του αθλητισμού στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Συνδέσμου

Ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων,  προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν από τον κίνδυνο εξάπλωσης και διασποράς του κορωνοϊού covid-19 καθώς και την λήψη μέτρων για την ασφαλή επανεκκίνηση του αθλητισμού στις αθλητικές εγκαταστάσεις  του Συνδέσμου Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Νήσου Λέσβου  και για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Χρονική  διάρκεια

ΔΕ γενικών καθηκόντων

4

Τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης     Τρεις (3) μήνες

ΥΕ γενικών καθηκόντων

1

Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα     Τρεις (3) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Από τα πέντε άτομα που θα προσληφθούν τα τέσσερα (4) άτομα θα εργαστούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Συνδέσμου στο Δήμο  Μυτιλήνης και ένα (1) άτομο σε αθλητική εγκατάσταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον: α)πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 β) Έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους,  με τους κάτωθι τρόπους.

 • να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στο site του Δήμου Μυτιλήνης (www.mytilene.gr) και στο site του Δήμου Δυτικής Λέσβου (www.mwlesvos.gr)  και αφού τα εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν στο e-mail: aodm@mytilene.gr βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.
 • να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μαζί με την υπεύθυνη δήλωση στο γραφεία του Συνδέσμου Πολιτισμού Αθλητισμού και Τουρισμού Νήσου Λέσβου, Δ/νση Πεσμαζόγλου 1 (Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης) καθημερινά 09:00-13:00.

Τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθεύονται από τα γραφεία του Συνδέσμου και από τα προαναφερόμενα site των δύο δήμων .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Πέμπτη  18/6/2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510-24244, κ. Αικατερινάκη Σωτηρία .

Η Πρόεδρος
του Συνδέσμου  Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Νήσου Λέσβου
Χοχλάκα Βασιλική

Συνημμένα: