Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μυτιλήνης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ1/2020 και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:prosopikoumyt@gmail.com.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ήτοι έως 27/8/2020.

up date 24-08-2020

Δίνονται διευκρινήσεις σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 52879/21-08-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον υπολογισμό της διανυθείσας εμπειρίας . Επισημαίνεται ότι επίκειται η άμεση τροποποίηση των ΚΥΑ που έχουν ήδη εκδοθεί.ως εξής : πέραν των δέκα επτά μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών , δίδεται μία μονάδα ανά αίθουσα , με ανώτερο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα

Αναλυτικά: