Το Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», ανακοινώνει  την αριθμ. ΣΟΧ1/2015 περίληψη ανακοίνωσης για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου με δυο (2) άτομα, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, προκειμένου να λάβετε γνώση για ενημέρωση του κοινού.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων αρχίζει 23/9/2015 έως και 2/10/2015, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις καταθέτουν στα Γραφεία του  Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ

Το έντυπο αίτησης εδώ

Παράρτημα της ανακοίνωσης εδώ