Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου[Περιφερειακό Συμβούλιο], την  12η του μηνός Δεκεμβρίου  2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του ετησίου προγράμματος δράσης και επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λέσβου, έτους 2013.

Αναλυτικά: