Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την ΠΕΜΠΤΗ 04-06-2015 και ώρα 20:00 στη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ λόγω διακοπής της 16ης τακτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (3-6-2015), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των υπόλοιπων θεμάτων της αριθ. πρωτ. 31920/29-5-2015 πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3463/2006.