ΠΡΟΣ

  1. ΤΕΧΝΗ Α.Ε.
  2. ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε
  3. ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης σύμφωνα με:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 32
  2. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. ΔΟΥ/24526/10-8-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007163265 2020-08-10) διακήρυξη του αρχικού διαγωνισμού με τα συνημμένα σε αυτή παραρτήματα.
  3. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμ. 554/28-05-2020 του Δημάρχου και την βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
  4. Το γεγονός ότι ο αρχικός διενεργηθείς διαγωνισμός απέβη άγονος
  5. Τις επιτακτικές ανάγκες του Δήμου που εξυπηρετούνται με την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας
  6. Την 335/2020 (ΑΔΑ:6ΔΖ146ΜΓΘΓ-ΩΧΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης της ως άνω προμήθειας εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

σας καλεί να συμμετέχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ με ΦΠΑ 17%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.9.2 της με αρ.πρωτ. ΔΟΥ/24526/10-8-2020 διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α της αρ.πρωτ. ΔΟΥ/24526/10-8-2020 διακήρυξης και στην 09/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

 

Ευστράτιος Κύτελης