Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η Ιανουαρίου  2013, ημέρα  Κυριακή  και ώρα  18.30 μ.μ  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σημείωση: Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί[λόγω έλλειψης απαρτίας], αυτή θα επαναληφθεί την 13η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.30, στον ίδιο τόπο.-