Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την πραγματοποίηση:  «Εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Λέσβου»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της αριθμ.  10/2016  μελέτης της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους, αφού πρώτα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου από τα κεντρικά γραφεία του Δήμου Λέσβου, στο Δημοτικό Θέατρο – Τμήμα Πολιτισμού  ή μέσω fax ή e-mail, έως την 27/12/2016  και ώρα 10:00 π.μ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς είναι:

Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75), κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77,

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84,του Ν. 4412/2016 και ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας δεσμεύεται να προσκομίσει προς απόδειξη των ανωτέρω, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, οποτεδήποτε του ζητηθούν από την υπηρεσία:

1.     Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.    Φορολογική ενημερότητα

3.    Ασφαλιστική ενημερότητα

4.    Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

5.    Αποδεικτικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

6.    Παραστατικά εκπροσώπησης, σε περίπτωση συμμετοχής με αντιπρόσωπο.

Αρμόδιος υπάλληλος Χατζηελευθερίου Βασίλειος, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ