Ο Δήμος Λέσβου προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του, για την χρονική περίοδο από Απρίλιο 2015 έως και 31 Μαρτίου 2016, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015.

Το μητρώο θα καταρτιστεί ανά Δημοτική Ενότητα και για το σκοπό αυτό, στην προσφορά

θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε ποιες Δ.Ε. θα δραστηριοποιηθεί.

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ