ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μυτιλήνη, 13-12-2019

Αρ. Πρωτ. 13024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών του Δήμου  Λέσβου

Ο Δήμος Μυτιλήνης προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  στην περιοχή ευθύνης του, για την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 έως και 30 Απριλίου 2021, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 31/12/2019.

Το μητρώο θα καταρτιστεί ανά Δημοτική Ενότητα και για το σκοπό αυτό, στην προσφορά  θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε ποιες Δ.Ε. θα δραστηριοποιηθεί.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ ή στα Μητρώα Εμπειροτεχνιτών της αντίστοιχης κατηγορίας της περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1559/86, άρθρο 8, παρ. 1, στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά τα εξής:

– Το μέσο ή μέσα που έχουν στην κυριότητά τους

– Ότι έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

– Αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την αμοιβή  που έχει  καθοριστεί από την 81/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυτιλήνης.

– Η μη εκπλήρωση των παραπάνω όρων αποτελεί αιτία λύσης της συνεργασίας

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αρμόδιο γραφείο της  Πολιτικής Προστασίας, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στα τηλέφωνα 22513-50540, γραφείο Πολιτικής Προστασίας υπεύθυνος κ. Αλεξίου Γεώργιος.

Συνημμένα η σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης

Μυτιλήνη, 16-12-2019

Ο Εντεταλμένος  Δημ. Σύμβουλος
Πολιτικής Προστασίας & Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μυτιλήνη
Μιχάλης Φραντζέσκος