Ο Δήμος Λέσβου προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο εργοληπτών (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του, για την χρονική περίοδο έως και 30 Απριλίου 2018, καλεί όσους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 16-6-2017.

Το μητρώο θα καταρτιστεί ανά Δημοτική Ενότητα και για το σκοπό αυτό, στην προσφορά θα δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο σε ποιες Δ.Ε. θα δραστηριοποιηθεί.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 3ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται στα τηλέφωνα 22513-50557, 22513-50562, αρμόδιες υπάλληλοι: κ Τσαπώνη Μαρία, κ. Παπασωτηρίου Ελευθερία.

Αναλυτικά :