Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση με διαπραγμάτευση»

 

Σχετ.: α) Η διακήρυξη της μελέτης 24/2013 του Δήμου Λέσβου

β) Η με αρ. πρωτ. 290/2015 (ΑΔΑ: Ω5Τ3ΩΛΦ-039) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου

γ) η με αρ. πρωτ. 2362/26-5-2015 σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ ΕΠ Περιφ. Βορείου Αιγαίου.

 

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της β) σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Λέσβου προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης το Υποέργο 1: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου Λέσβου (Ομάδες 3,4,5,6,7,10)» του Έργου: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου Λέσβου» προϋπολογισμού 63.286,77 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (54.557,58 € χωρίς ΦΠΑ 16%).

Το υποέργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ, με κωδικό πράξης MIS: 349286.

Τα βασικά στοιχεία του υποέργου έχουν ως εξής:

Τίτλος Πράξης: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου Λέσβου»

Τίτλος Υποέργου: Υποέργο 1: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό πολιτιστικών χώρων Δήμου Λέσβου (Ομάδες 3,4,5,6,7,10)»

Προϋπολογισμός: 63.286,77 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (54.557,58 € χωρίς ΦΠΑ 16%)

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.

Χρόνος παράδοσης: Δυο (2) μήνες

Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες

Τόπος κατάθεσης: Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου, (Ελ.Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.81100, Μυτιλήνη, τηλ. 2251350600, Fax 2251350578)

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην ανωτέρω διαδικασία, να υποβάλλετε φάκελο προσφοράς σύμφωνα με την διακήρυξη της μελέτης 24/2013 του Δήμου Λέσβου, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παρόντος.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς σας, θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει σε ένα (1) αντίγραφο τα εξής :

Α) Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 της διακήρυξη της μελέτης 24/2013. Επισημαίνεται, ότι δεν απαιτείται η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να έχουν ημερομηνία έως τριάντα (30) ημέρες προ της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς και δεν απαιτείται να έχουν θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Β) Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 13.2 της διακήρυξη της μελέτης 24/2013.

  • Γ) Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 13.3 της διακήρυξη της μελέτης 24/2013.
  • Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξη της μελέτης 24/2013 (τηλ. Πληροφοριών 2251350565 κα Αργυρού).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ- ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 Aναλυτικά η μελέτη εδώ

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ

Διευκρινήσεις