Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για  την  προμήθεια  των παρακάτω ειδών:

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των φωτοτυπικών μηχανημάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων

Προϋπολογισμού 14.974,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι παραπάνω προμήθειες θα γίνουν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που αναφέρεται στην αριθμ. 69/2015 μελέτη.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, συγκεκριμένα έως και 07/04/2015  , στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, όπου παρέχονται πληροφορίες .

Αρμόδιος υπάλληλος κα. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Η πλήρης μελέτη εδώ .

Από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Μάρκος Βρατσάνος