Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμό δρόμων, προυπολογισμού  έως του ποσού των δέκα (10.000,00)  χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ 9% .
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της παρούσας πρόσκλησης, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, όπου παρέχονται πληροφορίες .

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παρακάτω.

Webmail: promithies @ mytilene.gr

Τηλ         :         2251350565/516

ΦΑΞ       :         2251350510

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
κ.α.α.