Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης με τίτλο: «ΗΜΕΡΙΔΑ του Δήμου Λέσβου με θέμα «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Λέσβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί  α) η υπ’ αριθ.10475/12-3-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους,  στο Δήμο Λέσβου,  όπως αναλυτικά εμφανίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της  Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου Λέσβου.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης/ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές,  μέχρι και τις 15:00  της  18/3/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους (τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το έντυπο προσφοράς) μπορούν να απευθύνονται  στην αρμόδιο υπάλληλο κ. Μπουλμπούλη Μαρία, στα τηλέφωνα: 2251 350602 και φαξ: 2251 350578 και e-mail: zvh1965@yahoo.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τεχνικών υπηρεσιών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ