Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ηχητική Κάλυψη των Εθνικών, Τοπικών Εορτών και Επετείων του Δήμου Λέσβου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 331/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην αριθμ. 53/2019 μελέτη της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου.

Επισημαίνουμε ότι, η υπάρχουσα μελέτη 53/2019 συντάχθηκε πριν τη διάταξη για τη διάσπαση του Δήμου Λέσβου (Ν.4600/2019) σε συνέπεια τούτου η μελέτη θα ισχύσει για το μέρος των εκδηλώσεων των Εθνικών, Τοπικών Εορτών και Επετείων που θα πραγματοποιηθούν έως 31/08/2019 στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου. Από 01/09/2019 έως 31/12/2019 θα ισχύσει για τον νεοσυσταθέντα Δήμου Μυτιλήνης και των Δημοτικών Ενοτήτων που τον απαρτίζουν στο αναλογούν ποσό για τις εκδηλώσεις των Εθνικών, Τοπικών Εορτών και Επετείων που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά σε αυτόν.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές μέχρι και τις 13:30 της Τετάρτης 20/03/2019,

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τη Δ/νση Πολιτισμού-Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ …….(τίτλος δαπάνης)

Σας γνωρίζουμε ότι o ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και εφόσον η ανάθεση ξεπερνά το ποσό των 2.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.11 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο
οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιμελητηρίου εκδόσεως τελευταίου διμήνου.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την ανωτέρω επισήμανση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφορά τους (τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς) και την μελέτη μπορούν να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Βλάση Μαυραντώνη, στα τηλέφωνα: 2251 0 37394 και φαξ: 2251 0 37393 και e-mail: theatro@mytilene.gr., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ