Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», Αναστασία Αντωνέλλη,

ενημερώνει τους γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών  και βρεφονηπιακών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  έτους 2017-2018, ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α.  προσκαλεί

  • Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και
  • Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών και εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
  • Τα άτομα (άνδρες και γυναίκες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών
  • Τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα του σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες – πατέρες.

Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στην πράξη θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α) να είναι εργαζόμενοι, ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι ή

Β) Να είναι άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να πιστοποιεί την ανεργία

Στις ανωτέρω ωφελούμενες/ους χορηγούνται «Αξίες Τοποθέτησης (Vocher)», που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, συμφωνά με την κατάταξη τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού). ΕΠΙΣΗΣ, ΟΣΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΑΒΑΝ ΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ Η ́ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» μέσω ΕΣΠΑ, θα υποβάλλουν την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους ηλεκτρονικά από 24.5.2017 έως 09.06.2017 στην διεύθυνση: www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr (Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 9η/6/2017 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα). Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 24.5.2017 έως 09.06.2017 και μόνο ταχυδρομικά ή με courier (Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 9η/6/2017, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας courier)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα υποβάλλονται, από τους ενδιαφερόμενους γονείς, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»

ΕΕΤΑΑ. Α.Ε., ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης» θα υποβάλλουν καθαρά και ευανάγνωστα τα δικαιολογητικά όπως αναλύονται, κατά περίπτωση, στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2017/23052017_prosklisis_enarmonisi.pdf

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης παρέχονται στον σύνδεσμο: https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2017/23052017_aithsh_2017_help.pdf

Τα προσωρινά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 27/6/2017, ενώ οι ενστάσεις θα πραγματοποιηθούν από 28/6/2017 μέχρι και 30/6/2017.

Η ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί  στις  4/7/2017.