Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας του Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 23.200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της συνημμένης με αριθ. 102/2016 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο  την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της προμήθειας ή υπηρεσίας, προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax ή μέσω e-mail, έως τη Παρασκευή 12/08/2016 και ώρα 14:00.

Η ανωτέρω προμήθεια / υπηρεσία θα ανατεθεί στον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), και στη συγγραφή υποχρεώσεων της με ΑΜ: 7/2016 άρθρο 5, όπου αναφέρεται το κριτήριο κατακύρωσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς είναι: 1) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες, 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 2286/95 δηλαδή ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική δραστηριότητα

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικα η μελέτη

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ