Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για τις Υπηρεσίες Μίσθωσης Φορτηγών & Φορτηγών Ψυγείων, προϋπολογισμού 10.296,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στα πλαίσια της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» βάσει της 1/2016 Μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο  την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της προμήθειας ή υπηρεσίας, προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax  2251350510 ή μέσω e-mail promithies@mytilene.gr , έως τη Δευτέρα 08/08/2016 και ώρα 14:00.

Η ανωτέρω προμήθεια θα ανατεθεί στον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), και στη συγγραφή υποχρεώσεων της με ΑΜ: 7/2016 άρθρο 5, όπου αναφέρεται το κριτήριο κατακύρωσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς είναι: 1) Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας φορτηγού οχήματος 5 τόνων και φορτηγού οχήματος ψυγείου 5 τόνων, 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 2286/95 δηλαδή ότι δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική δραστηριότητα

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα (2251350565) και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά η μελέτη

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ