Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσής για την προμήθεια 500 τεμ. κόκκινων Αυγών.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους ,σε πρωτοκολλημένο κλειστό φάκελο (μέσω του γραφείο πρωτοκόλλου) στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, εντός τριών  (3) ημερολογιακών ημερών  από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της παρούσας πρόσκλησης.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ