Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια του παρακάτω αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ.

2 ακόντια Τurbo Jav 400 gr
3 στρώματα πτώσεων – ασκήσεων 200*100*10
2 σετ κώνοι πρόπονησης
2 μετροταινίες (15 μέτρων – 30 μέτρων)
6 λάστιχα αντίστασης – εκγύμνασης
1 ελατήριο στήθους και χεριών
2 ρυθμιζόμενα ταναλάκια και εκγύμναση χεριών
2 λάστιχα αντίστασης μέσης
1 μπάλα ισορροπίας
1 ακόντιο Τurbo Jav 300 gr
2 όργανα εκγύμνασης κοιλιακών
2 μπαλάκια ρίψεων 200 gr
2 μπαλάκια ρίψεων 300 gr
2 μπαλάκια ρίψεων 400 gr
2 μπαλάκια ρίψεων 600 gr
2 μπαλάκια ρίψεων 800 gr
2 αθλητικές μπαλες Μedicine 1 kgr
2 αθλητικές μπαλες Μedicine 2 kgr
2 αθλητικές μπαλες Μedicine 3 kgr
2 ακόντια αλουμινίου 800 gr
1 σφαίρα ρίψεων 1 kgr
1 σφαίρα ρίψεων 2 kgr
1 σφαίρα ρίψεων 3 kgr
1 σφαίρα ρίψεων 4 kgr
1 σφαίρα ρίψεων 5 kgr
1 σφαίρα ρίψεων 6 kgr
1 σφαίρα ρίψεων 7,260 kgr
1 δίσκος ρίψεων (εκπαιδευτικός)
1 δίσκος ρίψεων 800 gr
1 σετ αλτήρων 10 kgr
1 στραβόμπαρα 1,2 μέτρων με 20 kgr δίσκους
1 σετ αλτηράκια 22 kgr

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας μέχρι τις 10:00 την Τρίτη 29/05/2018 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού
Δήμου Λέσβου
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ