Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας σκυροδέματος προϋπολογισμού : 199.999,38 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%)

Αναλυτικά :
Η Διακύρηξη
Η Προκύρηξη
Η Μελέτη
Το Υπόδειγμα Εγγυητικής
Το Σχέδιο Σύμβασης
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς