Ο Δήμος Λέσβου και η υπηρεσία καθαριότητας έχοντας ως στόχο την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων (ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών) στο Δήμο Λέσβου, προτίθεται να υλοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης στην πόλη της Μυτιλήνης και σε 2 – 3 οικισμούς.
Στόχος του προγράμματος είναι:

 • Η ενίσχυση της ανακύκλωσης με την προώθηση και περαιτέρω εξάπλωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που μεταφέρονται στο Χ.Υ.Τ.Α. και σταδιακά στο Χ.Υ.Τ.Υ.
 • Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε δράσεις ανακύκλωσης.
 • Η εξαγωγή συμπερασμάτων και εντόπιση προβλημάτων για την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο.

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη οικονομικών πόρων και προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Λέσβου, διερευνάται η δυνατότητα συνεργασίας, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.

Ο Δήμος Λέσβου δεν θα έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος, πέρα από τη διοικητική διευκόλυνση και τη δράση ενημέρωσης των πολιτών, ενώ ο απαιτούμενος εξοπλισμός (οχήματα μεταφοράς, κλπ), καθώς και το λειτουργικό κόστος (καύσιμα – αναλώσιμα, απασχολούμενο προσωπικό κλπ), θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ενδιαφερόμενο.

Κατόπιν αυτών, ο Δήμος Λέσβου προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανακύκλωσης και οι οποίες έχουν τις κατά νόμο προϋποθέσεις, για τη δραστηριότητα της διαχείρισης (συλλογής – μεταφοράς) ανακυκλώσιμων υλικών, να υποβάλλουν εντός δέκα εργάσιμων ημερών τις προτάσεις τους, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Λέσβου. Τα κυριότερα στοιχεία που θα πρέπει με σαφήνεια να προσδιορίζονται στην πρόταση είναι τα ακόλουθα:

 • Στοιχεία ενδιαφερομένου.
 • Τις περιοχές (οικισμούς) ενδιαφέροντος δράσης.
 • Το σύστημα της εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. διαλογή στην πηγή κλπ).
 • Το είδος των υλικών (π.χ. πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, οργανικά, κλπ).
 • Το διαθέσιμο εξοπλισμό.
 • Τις θέσεις που θα τοποθετηθούν οι κάδοι.
 • Τη συχνότητα συλλογής – μεταφοράς.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου