Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Β. ΑΙΓΑΙΟΥ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ανακοινώνει

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 12.1102/1/2012)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξακοσίων σαράντα ένα (641) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Λέσβου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Αναλυτικά εδώ .