ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Αρίθμ.   1373/2015

—————————————-

Ο  Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

 

 

Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις:

 1. α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’).

β. Του άρθρου 21 του Ν. 4023/2011 «Διεύρυνση της Άμεσης και Συμμετοχικής Δημοκρατίας με τη Διενέργεια Δημοψηφίσματος (Α΄220).

 1. Το Π.Δ. 38/2015 (Α΄ 63/28-06-2015) με το οποίο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγματος ,προκηρύχθηκε δημοψήφισμα.
 2. Την αριθμ. πρωτ. 36775/1127/30-06-2015 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου.
 3. Την αριθμ. πρωτ. 36745/1118/01-07-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου περί καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων ψηφοφορίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου για την διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α’).
 5. Την από 28-06-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/28-06-2015) με το οποίο ορίστηκε η 5η Ιουλίου 2015 ως ημέρα διεξαγωγής του δημοψηφίσματος.
 6. Την αριθμ. 22046/εγκ.20 /29-06-2015   εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης , περί καθορισμού εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
 1. Την αριθμ. 11/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης με την οποία κυρώθηκαν οι Ειδικοί Κατάλογοι των εκλογέων του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τα άρθρα 40, 47, 48 και 49 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

 

 1. Ως ημέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή 5 Ιουλίου 2015
 2. Το ερώτημα που τίθεται στην κρίση του Ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα έχει ως εξής:

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους:

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»).

 1. Οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήματος έχουν ως εξής:

α.     Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ

β.     Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ

 

 

 1. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί με φροντίδα των κ.κ. Δημάρχων, στην εξώθυρα των καταστημάτων ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών.

 

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει στις 07.00 ώρα και θα λήξει στις 19.00 ώρα της ίδιας ημέρας για τα εκλογικά τμήματα της  του ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ που έχουν οριστεί με την αριθμ. πρωτ. 36745/1118/01-07-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου:

 

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγ. Παρασκευής από ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου μέχρι και ΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Αγ. Παρασκευής
2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγ. Παρασκευής από ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου μέχρι και ΚΑΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8666
3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγ. Παρασκευής από ΚΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗ του Γεωργίου μέχρι και ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοδώρου
4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγ. Παρασκευής από ΜΕΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου μέχρι και ΣΟΡΟΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγ. Παρασκευής από ΣΟΡΟΠΟΥ ΕΛΑΤΗ μέχρι και ΨΥΧΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ καθώς και οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΠΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικ. Κοινοτητας Νάπης
7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     ΑΓΙΑΣΟΥ

Παλιό Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγιάσου από ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του Βασιλείου μέχρι και ΓΙΩΡΓΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του Γρηγορίου
8  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     ΑΓΙΑΣΟΥ

Παλιό Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγιάσου από ΓΛΕΖΕΛΛΗ ΑΡΕΤΗ του Προκοπίου μέχρι και ΚΑΠΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βαρθολομαίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 18201 και ΚΑ 17620 και του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάσου
9 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     ΑΓΙΑΣΟΥ

Παλιό Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγιάσου από ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταύρου μέχρι και ΛΥΝΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΦΙΛΟΣ του Αντωνίου
10 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     ΑΓΙΑΣΟΥ

Νέο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγιάσου από ΜΑΓΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΣ του Γεωργίου μέχρι και ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευστρατίου
11 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     ΑΓΙΑΣΟΥ

Νέο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγιάσου από ΠΗΤΤΑ-ΚΟΥΚΟΥΣΑ ΑΘΗΝΟΥΛΑ του Βασιλείου μέχρι και ΤΖΙΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΕΙΟΣ του Ευστρατίου
12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΔΗΜ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ     ΑΓΙΑΣΟΥ

Νέο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημ. Κοινότητας Αγιάσου από ΤΗΝΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Παράσχου μέχρι και ΨΥΡΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Σταύρου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
13 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΓΡΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού από ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη μέχρι και ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευστρατίου
14 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΓΡΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού από ΜΕΛΑΨΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   του Γεωργίου μέχρι και ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κυριάκου καθώς και οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
15 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκήπου από ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου μέχρι και ΜΑΙΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου
16 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκήπου από ΜΑΛΙΑΓΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του Γεωργίου μέχρι και ΨΩΜΑ ΜΥΡΣΙΝΗ του Ευστρατίου.
17 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΠΑΔΟΥ

Γυμνάσιο Παππάδου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παππάδου από ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Βασιλείου μέχρι και ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κων/νου
18 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΠΑΔΟΥ

Γυμνάσιο Παππάδου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παππάδου από ΚΑΜΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μέχρι και ΠΑΝΤΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Γέρας
19 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΠΑΔΟΥ

Λύκειο

Παππάδου

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παππάδου από ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου μέχρι και ΨΩΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Ιωάννη καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
20 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Περάματος από ΑΓΚΟΛΛΙ ΜΑΤΙΛΝΤΑ του Σύρια μέχρι και   ΚΩΣΤΑΓΚΟΓΚΟΣ ΖΗΣΗΣ του Παναγιώτη καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8689 από ΑΕΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Αθανασίου μέχρι ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Σπυρίδων
21 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Περάματος από ΛΑΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου μέχρι και   ΨΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   του Γεωργίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8689 από ΝΤΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου μέχρι και ΨΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
22 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΚΑΔΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλακάδου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
23 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου από ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου μέχρι και ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βλάσιου
24 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου από ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου μέχρι και ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παράσχου
25 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου από ΛΑΜΠΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη μέχρι και ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου από ΣΙΜΙΤΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του Παναγιώτη μέχρι και ΨΩΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
27 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΣΗΣ Γυμνάσιο

Άντισσας

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Αντίσσης από ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παναγιώτη μέχρι και ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΛΗ ΚΟΚΚΩΝΗ του Θεοφίλου
28 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΣΗΣ Γυμνάσιο

Άντισσας

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Αντίσσης από ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Μιχαήλ μέχρι και ΟΓΔΟΝΤΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Άντισσας και του ΚΑ 12090
29 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΣΗΣ Γυμνάσιο

Άντισσας

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Αντίσσης από ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΛΙΚΗ   του Αλεξάνδρου μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στυλιανού και Ετεροδημότες καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
30 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΟΥΣΣΑΣ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Βατούσσας από ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωστή μέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Φωτίου
31 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΟΥΣΣΑΣ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Βατούσσας από ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη μέχρι και ΨΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Παναγιώτη
32 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ Δημοτικό

Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ερεσού από ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωσήφ μέχρι και ΔΟΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αντωνίου
33 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ Δημοτικό

Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ερεσου από ΔΟΥΓΑΛΕΡΗ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ του Θεοχάρη μέχρι και ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΤΑΣΣΟΣ του Χριστοφόρου
34 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ Δημοτικό

Σχολείο

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Ερεσου από ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου μέχρι και ΡΕΠΑΝΕΛΛΗΣ-ΡΕΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πολύδωρου
35 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας από ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου μέχρι και ΩΝΑΣΗ ΛΙΝΤΑ του Νικολάου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
36 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του της Τοπικής Κοινότητας Μεσοτόπου από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου μέχρι και ΙΩΣΗΦΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη
37 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Μεσοτόπου από ΚΑΒΡΟΥΜΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου μέχρι και ΨΩΜΑ ΑΡΙΣΤΗ του Ιγνατίου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
38 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΡΟΥΝΤΟΣ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πτερούντος
39 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΓΡΙΟΥ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σιγρίου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
40 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΙΔΗΡΩΝ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Χιδήρων
41 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΜΑΤΟΥ Πρώην Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο Τοπικής Κοινότητας Ασωμάτου
42 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΤΟΠΙΚΗ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο Τοπικής Κοινότητας Ιππείου από, ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΠΙΔΑ του Ευαγγέλου μέχρι και ΛΟΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
43 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο Τοπικής Κοινότητας. Ιππείου από ΜΑΓΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Ευστρατίου μέχρι και ΨΥΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Θεοδώρου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
44 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ. ΤΡΙΤΟΥΣ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο Τοπικής Κοινότητας Κ. Τρίτους από, ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου μέχρι και ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΝΑ του Θεοδώρου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8669
45 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ. ΤΡΙΤΟΥΣ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο Τοπικής Κοινότητας. Κ. Τρίτους από, ΛΑΓΟΥΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ευστρατίου μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ερμολάου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8658
46 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο Τοπικής Κοινότητας. Κεραμείων
47 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ Πρώην Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο Τοπικής Κοινότητας Λάμπου Μύλων
48 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΧΟΥΣ Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο Τοπικής Κοινότητας Μυχούς
49 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ Πρώην Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο Τοπικής Κοινότητας. Συκούντας
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αγρας από ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΤΖΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αναστασίου μέχρι και ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ Γεωργίου
51 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Άγρας από ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ του Βασιλείου μέχρι και ΠΑΣΒΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη
52 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Άγρας από ΠΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιγνατίου μέχρι και ΨΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Χρήστου.
53 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ανεμότιας από, ΑΘΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ του Μιλτιάδη μέχρι και ΚΟΥΤΡΟΥΠΗ ΦΕΡΕΝΙΚΗ του Γεωργίου
54 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΤΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ανεμότιας από ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του Ιγνατίου μέχρι και ΨΑΡΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του Θουκιδίδη καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
55 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής από ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Παύλου μέχρι και ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑ του Φωτιου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής και των μονάδων ΚΑ 8671, ΚΑ 8679 και ΚΑ 8681
56 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής από ΖΑΚΗ ΕΡΥΦΙΛΛΗ του Γεωργίου μέχρι και ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Μιχαήλ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καλλονής
57 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής από ΛΑΓΓΟΥΡΕΛΛΗΣ-ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου μέχρι και ΠΕΤΑΛΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΑΒΒΑΣ του Σταύρου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8688
58 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής από ΠΕΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευστρατίου, καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 8667 και ΚΑ 8653
59 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σκαλοχωρίου από, ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη μέχρι και ΚΥΡΙΚΗ ΠΟΣΟΥΛΑ του Γεωργίου.
60 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Σκαλοχωρίου από ΛΑΟΥΤΑΤΖΗ ΜΥΡΣΙΝΗ του Χαραλάμπους μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ηλία
61 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Φίλιας από ΑΔΑΜΤΖΙΚΗ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αθανασίου μέχρι και ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αιμιλιανού
62 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Φίλιας από ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Χρήστου μέχρι και ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Κίμωνα καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
63 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΒΗΣ

Νηπιαγωγείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αρίσβης καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
64 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΙΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Δαφίων από, ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ιγνατίου μέχρι και ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγιώτη
65 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΙΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Δαφίων από ΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευστρατίου μέχρι και ΨΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αριστοτέλη καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
66 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Κεραμίου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κεραμίου από, ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου.
67 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Κεραμίου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Κεραμίου από, ΛΑΖΑΡΙΔΗ-ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Γεωργίου μέχρι και ΨΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Παρακοίλων από, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου μέχρι και ΚΩΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Νικολάου
69 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Παρακοίλων από ΛΑΔΑ ΜΑΡΙΑ του Ευστρατίου μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
70 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΜΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κώμης
71 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡ   ΘΕΡΜΗΣ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Λ. Θερμής από, ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου μέχρι και ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αναστασίου
72 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡ   ΘΕΡΜΗΣ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο του Δημοτικής Κοινότητας Λ. Θερμής από ΚΟΝΤΑΞΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Παναγιώτη καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
73 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Μιστεγνών από, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευστρατίου μέχρι και ΛΥΤΡΑ ΑΚΙΝΔΥΝΑ του Χριστόδουλου
74 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Μιστεγνών από ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Ευστρατίου μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αποστόλου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών.
75 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΥΔΩΝΙΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Ν. Κυδωνιών καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
76 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πηγής
77 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠ ΘΕΡΜΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ

Γυμνάσιο Λ. Θερμής (πρώην Δημ. Σχολείο) Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Πύργων Θερμής καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
78 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Μανταμάδου από ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη μέχρι και ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Μιχαήλ
79 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ Γυμνάσιο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μανταμάδου από ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου μέχρι και ΠΡΙΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευστρατίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8663
80 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ Λύκειο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Μανταμάδου από ΠΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Γερασίμου μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
81 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΗΣ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Κάπης από ΑΒΑΝΗ ΕΥΘΑΛΙΑ του Γεωργίου μέχρι και ΚΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γαβριήλ
82 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΗΣ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κάπης από ΚΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θεοφραστου μέχρι και ΨΑΡΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Αλεξάνδρου
83 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΗΣ Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Πελόπης.
84 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΟΥΣ Δημοτικό Σχολείο Ανδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Κλειούς καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 12090
85 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΕΝΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αργένου
86 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Λεπετύμνου
87 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μήθυμνας από, ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ελευθερίου μέχρι και ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη
88 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μήθυμνας από ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου μέχρι και ΠΑΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου
89 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας από, ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Παναγιώτη μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Κων/νου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών.
90 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Συκαμινέας
91 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ

Δημοτικό Σχολείο

Αγ. Μαρίνας

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Αγ. Μαρίνας από ΑΓΙΑΣΣΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη
92 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ

Δημοτικό Σχολείο

Αγ. Μαρίνας

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Αγ. Μαρίνας από ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   του Χρυσοστόμου μέχρι και ΨΗΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ   ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
93 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ

Δημοτικό Σχολείο

Αλυφαντών

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 16606, ΚΑ 8651, ΚΑ 8652, ΚΑ 8654 και ΚΑ 8657
94 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΑΛΩΝΑ

Δημοτικό Σχολείο

Αφάλωνα

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο τηςΤοπικής Κοινότητας Αφάλωνα καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
95 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ

Δημοτικό Σχολείο

Λουτρών

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών από ΑΓΓΕΛΙΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του Σάββα μέχρι και ΚΑΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου
96 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ

Δημοτικό Σχολείο

Λουτρών

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Λουτρών από ΚΑΣΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Ευστρατίου μέχρι και ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου
97 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ

Δημοτικό Σχολείο

Λουτρών

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών από ΜΠΑΓΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Ευστρατίου μέχρι και ΨΥΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
98 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο

Μόριας

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Μόριας από, ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Παναγιώτη μέχρι και ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του Γρηγορίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8664
99 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο

Μόριας

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Μόριας από ΚΑΧΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου μέχρι και ΠΟΔΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Ευαγγέλου
100 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΟΡΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο

Μόριας

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Μόριας από ΠΟΛΥΧΝΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΑ του Ευστρατίου μέχρι και ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8670
101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΜΦΙΛΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Παμφίλων από, ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημητρίου μέχρι και ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Ηλία.
102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΜΦΙΛΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Παμφίλων από ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Γεωργίου μέχρι και ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευστρατίου
103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΜΦΙΛΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Παμφίλων από ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου και της Ελένης μέχρι και ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών.
104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Παναγιούδας Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Παναγιούδας από ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου μέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Κων/νου
105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Παναγιούδας Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας. Παναγιούδας από ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Δημητρίου μέχρι και ΨΩΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Πέτρου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Ταξιαρχών Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας. Ταξιαρχών καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 8660 και ΚΑ 8686
107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης

(Επάνω Σκάλα)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από, ΑΒΑΓΙΑΝΕΛΛΗ ΕΛΛΗ του Νικολάου μέχρι και ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου
108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης

(Επάνω Σκάλα)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΑΣΒΕΣΤΑ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη μέχρι και ΒΟΥΛΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
109 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης

(Επάνω Σκάλα)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευστρατίου μέχρι και ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ ΑΣΗΜΙΤΣΑ του Μηνά
110 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης

(Επάνω Σκάλα)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΔΕΒΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου μέχρι και ΚΑΓΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
111 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης

(Επάνω Σκάλα)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΚΑΓΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ του Αποστόλου μέχρι και ΚΑΡΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παναγιώτη
112 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης

(Επάνω Σκάλα))

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από, ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΑΝΝΑ του Αναγνωστή μέχρι και ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημητρίου
113 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης (Παλαιό Παρθεναγωγείο) Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΚΟΥΛΑΞΙΖΕΛΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Μιχαήλ μέχρι και ΛΤΣΟΛΑΡΙ ΤΖΟΑΝΑ του Άρμπεν
114 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης (Παλαιό Παρθεναγωγείο) Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημοσθένη μέχρι και ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαραλάμπους
115 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης (Παλαιό Παρθεναγωγείο) Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΜΙΧΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του Χαραλάμπους μέχρι και ΞΑΦΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φωτίου
116 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης (Παλαιό Παρθεναγωγείο) Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΞΕΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Αλάξανδρου μέχρι και ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Μαρίνου
117 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Νέο 5ο Δημοτικό Σχολείο (Περίβολος Υπ.Αιγαίου) Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΠΕΠΠΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Ευστρατίου μέχρι και ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
118 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Νέο 5ο Δημοτικό Σχολείο (Περίβολος Υπ.Αιγαίου) Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΣΙΜΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Δημητρίου μέχρι και   ΤΖΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Δημητρίου
119 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Νέο 5ο Δημοτικό Σχολείο (Περίβολος Υπ.Αιγαίου) Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΤΖΟΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου μέχρι και ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κυριακού καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης και της ΚΑ 8683
120 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο (Ι) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Νέο 5ο Δημοτικό Σχολείο (Περίβολος Υπ.Αιγαίου) Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΦΩΤΙΑΔΗ-ΜΟΥΖΑΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του Αγγέλου μέχρι και ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Επαμεινώνδα καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
121 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

10ο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης με από, ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΑ του Γεωργίου μέχρι και ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου
122 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

10ο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΙΑΜΑΝΤΩ του Ευαγγέλου μέχρι και ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κυριάκου
123 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

10ο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΒΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη μέχρι και   ΓΚΡΙΤΖΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νικολάου
124 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

10ο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΓΛΕΖΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χαρίλαου μέχρι και ΖΕΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
125 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

9ο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΖΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη μέχρι και ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
126 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

9ο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου μέχρι και ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Μιχαήλ.
127 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

9ο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΚΟΛΑΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου μέχρι και ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
128 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

9ο Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου μέχρι και ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μαρίνου και της Ειρήνης.
129 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

5Ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΜΑΚΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ του Γεωργίου μέχρι και ΜΟΛΥΒΙΑΤΟΥ ΠΟΣΟΥΛΑ του Θεολόγου.
130 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

5Ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΜΟΝΑΣΤΗΡΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ του Αναστασίου μέχρι και ΟΥΖΟΥΝΕΛΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του Ανδρέα
131 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΠΑΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη μέχρι και ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Αλεξάνδρου..
132 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΠΕΤΡΑ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη μέχρι και ΣΑΜΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Κωνσταντίνου
133 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΑΝΝΑ του Λεωνίδα μέχρι και ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Δημητρίου
134 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΣΤΙΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου μέχρι και ΤΣΑΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
135 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

6Ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΤΣΕΓΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ του Δημητρίου μέχρι και ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του Δημητρίου
136 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2Ο (Κ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

6Ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΧΑΤΖΗΒΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ηρακλή μέχρι και ΨΩΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου. καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
137 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

7Ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΑΒΑΓΙΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ μέχρι και ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Τμήμ. Τροχαίας, της Γεν. Αστ. Δ/νση Περ. Β. Αιγαίου, της Υποδ/νσης Ασφαλείας Μυτιλήνης και του Επιτελείου Αστυν. Δ/νσης Λέσβου
138 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

7Ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΒΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του Βασιλείου μέχρι και ΓΙΑΒΡΙΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευστρατίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Τμήμ. Δίωξης Ναρκωτικών Μυτιλήνης
139  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

7Ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Άνδρες αι γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΓΙΑΓΚΙΝΗ ΑΜΕΡΙΣΟΥΔΑ μέχρι και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Νικολάου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης
140 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

7Ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ελευθερίου μέχρι και ΚΑΠΙΩΤΗ ΟΛΓΑ του Ιωάννη καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 8656, ΚΑ 8678 και ΚΑ 8690
141 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΚΑΠΛΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ευστρατίου μέχρι και ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κυριάκου.
142 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΚΟΚΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Μαγδαληνού μέχρι και ΛΑΣΚΑΡΙ ΖΑΦΕΙΡΑ του Παναγιώτη. καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 8668 και ΚΑ 8666
143 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΖΩΗ του Λάσκαρη μέχρι και ΜΙΛΤΟΣ-ΜΙΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 12090, ΚΑ 12093 και ΚΑ 19095
144 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο Γυμνάσιο

Μυτιλήνης

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΜΙΡΑΛΛΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χριστάκη μέχρι και ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 19011 και ΚΑ 12049
145 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο Γυμνάσιο

Μυτιλήνης

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΠΑΛΑΜΑ ΑΓΛΑΙΑ μέχρι και ΠΕΤΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των μονάδων ΚΑ 8672 και ΚΑ 8687
146 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης με από ΠΕΤΡΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και   ΣΚΟΛΑΡΟΥ ΣΤΑΣΑ
147 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

1Ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ μέχρι και ΤΣΙΒΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παναγιώτη καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8673 και Ε/Γ-Ο/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ
148 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

(Μ) ΕΚΛ. ΔΙΑΜ.

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης (Κεντρικό Λύκειο) Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης από ΤΣΙΒΓΙΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Νικολάου μέχρι και ΩΡΟΛΟΓΑΣ   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ-ΝΩΝΤΑΣ του Εμμανουήλ καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης,   του Ε/Γ-Ο/Γ ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 και Δ/Ξ-Ο/Γ ΖΕΦΥΡΟΣ
149 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΤΡΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Νικολάι μέχρι και ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου
150 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΤΡΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας από ΚΕΛΑΙΔΙΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Αλεξάνδρου μέχρι και ΠΑΦΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ του Άγγελου
151 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΤΡΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας από ΠΕΛΤΕΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   του Ευστρατίου μέχρι και ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
152 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρου από ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου μέχρι και ΚΑΤΑΞΙΝΟΥ ΕΛΒΙΡΑ του Εμμανουήλ
153 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρου από ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Γαβριήλ μέχρι και ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του   Χριστόδουλου
154 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρου από ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   του Λεωνίδα μέχρι και ΨΥΡΟΥΚΗ   ΘΕΟΔΩΡΑ του Αποστόλου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
155 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΨΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Στύψης από ΑΘΑΝΑΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Γεωργίου μέχρι και ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑ του Παναγιώτη
156 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΨΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Στύψης από ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ   του Γεωργίου μέχρι και ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ
157 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΥΨΗΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Στύψης από ΠΑΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ   του Αγγελή μέχρι και ΨΩΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Γεωργίου
158 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΛΑΦΙΩΝΟΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Λαφιώνος
159 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ.

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Υψηλομετώπου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
160 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Λύκειο Πλωμαρίου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου από ΑΒΝΤΙΟΥ ΜΠΕΣΑΡΝΤ του Μπεσνικ μέχρι και ΒΕΛΗΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου
161 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

 

Λύκειο Πλωμαρίου

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου από ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Μιχαήλ μέχρι και   ΓΙΟΥΝΤΕΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Δημητρίου
162 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

 

Λύκειο Πλωμαρίου

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου από ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥΛΑ του Ευαγγέλου
163 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Γυμνάσιο Πλωμαρίου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου από ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου μέχρι και ΛΟΥΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
164 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Γυμνάσιο Πλωμαρίου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου από ΛΟΥΠΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ μέχρι και ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Αντωνίου
165 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Γυμνάσιο Πλωμαρίου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου από ΜΟΝΑΧΟΥ ΖΩΗ του Αριστείδη μέχρι και ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
166 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

3ο Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου από ΠΑΠΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη
167 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

3ο Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου από ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ του Αλεξάνδρου μέχρι και ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 12090 και του Αστυνομικού Τμήματος Πλωμαρίου
168 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

3ο Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πλωμαρίου από ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΑΜΗΡΙΣΑ του Ζαφείρη μέχρι και ΨΩΜΟΥ   ΜΥΡΣΙΝΗ του Αγαθαγγέλου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
169 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΣΙΟΥ

Μουσείο Πολύκεντρο

(Πρώην Δημοτικό Σχολείο)

Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ακρασίου
170 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ

Πρώην κοινοτικό κατάστημα Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Αμπελικού
171 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου
172 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Κοινοτική αίθουσα Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
173 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου από ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΔΟΥΚΑΣ του Βασιλείου μέχρι και ΜΑΙΣΤΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου
174 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου από ΜΑΛΑΜΑ ΑΝΝΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Σπυρίδωνα μέχρι και   ΨΑΡΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Παντελή
175 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλαγιάς από ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του Γιώργου   μέχρι και ΚΩΣΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου
176 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Πλαγιάς από ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου μέχρι και ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗ   του   Δημητρίου
177 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΓΩΝΑ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Τρυγώνα
178 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Κοινοτικό Κατάστημα Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Βασιλικών από ΑΛΑΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του Χριστόφα μέχρι και   ΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
179 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Αγροτικό Ιατρείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Βασιλικών από ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Τηλεμαχου μέχρι και ΨΥΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παναγιώτη
180 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΣΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Βρίσας από ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΛΑ του Αποστόλη μέχρι και ΛΑΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
181 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΙΣΑΣ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Βρίσας   από ΛΑΓΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του Παναγιώτη μέχρι και ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
182 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Λισβορίου από ΑΒΡΑΑΜ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευστρατίου μέχρι και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου
183 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Λισβορίου από ΛΑΝΤΣΕΝΤΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Ευστρατίου μέχρι και ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ελευθερίου
184 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου από ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου μέχρι και   ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΣΜΙΑ του Παναγιώτη
185 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου από ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Θεοδώρου μέχρι και ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου
186 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου από ΚΑΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ελευθερίου μέχρι και ΛΟΥΚΑΔΕΛΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Δημητρίου καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8662
187 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου από ΜΑΓΓΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΑ του Χρήστου μέχρι και ΠΑΠΑΧΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Παναγιώτη καθώς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της μονάδας ΚΑ 8680
188 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Γυμνάσιο-Λύκειο Πολιχνίτου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου από ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΑΝΝΑ του Παναγιώτη μέχρι και ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Θεοδώρου.
189 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Γυμνάσιο-Λύκειο Πολιχνίτου Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Δημοτικής Κοινότητας Πολιχνίτου από ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη και   ΨΥΛΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του Φωτίου καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών και οι εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Πολιχνίτου.
190 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Δημοτικό Σχολείο Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Σταυρού καθώς οι Ετεροδημότες που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών

                                                                                          

                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

                                                                                                  ΓΑΛΗΝΟΣ Μ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ