Η  Δήμαρχος Λέσβου έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ».
  • Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων»
  • Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010, τ.Α’)
  • Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου δικαιούται σύμφωνα με τα πληθυσμιακά του δεδομένα δεκατρείς (13) Ειδικούς Συμβούλους, Ειδικούς Συνεργάτες και Επιστημονικούς Συνεργάτες, όσοι είναι και οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου.

προκηρύσει 4 θέσεις ειδικών συνεργατών.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ