Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  & ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κ.Π.&ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.310,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της αριθμ.  28/2016  ενιαίας μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας τους, στο Τμήμα Προμηθειών του δημαρχιακού καταστήματος, στην έδρα του Δήμου, Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, ή μέσω fax ή e-mail, έως την 29/11/2016  και ώρα 11:00 π.μ.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς είναι:

Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75), κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77,

γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84,του Ν. 4412/2016 και ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας δεσμεύεται να προσκομίσει προς απόδειξη των ανωτέρω, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, οποτεδήποτε του ζητηθούν από την υπηρεσία:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα
  4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
  5. Αποδεικτικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
  6. Παραστατικά εκπροσώπησης, σε περίπτωση συμμετοχής με αντιπρόσωπο.

Αρμόδια υπάλληλος κ. Ε. Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παρακάτω.

Τηλ: 2251350565

Fax: 2251350510

e-mail: promithies@mytilene.gr

H μελέτη εδώ

Έντυπα οικονομικών  προσφορών

Έντυπα οικονομικής προσφοράς

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ