Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων έτους 2015 του Δήμου Λέσβου και των Νομικών Προσώπων του», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα οχτώ χιλιάδων τετρακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (188.498,84€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

Το κόστος θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς των φορέων: Δήμος Λέσβου, ΝΠΔΔ Κ.Π. & Αλληλεγγύης, Ίδρυμα «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ», Σχολικές Επιτροπές Α’& Β’ θμιας Εκπαίδευσης ( από τις λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών).

Αναλυτικά :