Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και την πλήρη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της αναλυτικής διακήρυξης, για το Υποέργο 4:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ».

και συγκεκριμένα την Ομάδα Ειδών 9 : “Καθίσματα εξωτερικών χώρων”

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (116.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 16%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 100.000,00 €, ΦΠΑ: 16.000,00 €).

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ