ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

 

  • Την σίτιση των φιλοξενούμενων γυναικών θυμάτων βίας και συγκεκριμένα:

Τριών (3) ατόμων από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 για τις ανάγκες σίτισης των Φιλοξενουμένων Γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Λέσβου. (Σύνολο μερίδων 1.926).

Προϋπολογισμού 10.053,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

  • Την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου

Προϋπολογισμού 157,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

  • Την προμήθεια ειδών καθαριότητας-ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής.

Προϋπολογισμού 487,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

 

Οι παραπάνω προμήθειες θα γίνουν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που αναφέρεται στην αριθμ.24/2015 μελέτη.

 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της παρούσας πρόσκλησης, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, όπου παρέχονται πληροφορίες .

 

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ