Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας με τίτλο Προμήθεια χόρτου για τροφή αλόγου  προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 657,00 €  χωρίς ΦΠΑ (9%)  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμηθείας  έχει εκδοθεί α) Την με αριθ. 278/07-03-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης   και β) τη βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00΄ της    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   29 / 03  /2019 .

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λέσβου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρμόδιος υπάλληλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ, στα τηλέφωνα : 2251350565 και mail promithies@mytilene.gr .

Η Μελέτη