ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη

Ταχ. Κωδ: 811 32

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τηλ: 2251350565

Fax: 2251350510

e-mail: promithies@mytilene.gr

Μυτιλήνη          18/ 07 /2019

Αριθ. Πρωτ.:       33205

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας με τίτλο “Προμήθεια χόρτου για τροφή αλόγου” προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 387,60 €  χωρίς ΦΠΑ (9%)  .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμηθείας  έχει εκδοθεί α) Την με αριθ. 278/07-03-2019 και 681/19-6-19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης   και β) τη βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α: 1 και 2.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00΄ της Πέμπτης 25/07/2019 .

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λέσβου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Μουτσογιάννης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ