Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια χόρτου για τροφή αλόγου για το 2018″.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, μέχρι τις 14:00΄ της Τετάρτης 30/05/2018.

Αναλυτικά :