Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κ.λ.π. για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου για το έτος 2017 προϋπολογισμού: 99.999,72 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 .

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 43353

Αναλυτικά :