Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια χρωμάτων, μονωτικών και σχετικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000,00) ευρώ με ΦΠΑ 16%, βάσει της συνημμένης μελέτης με αριθ. 82/2015 Μελέτης.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της παρούσας πρόσκλησης, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, όπου παρέχονται πληροφορίες .

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ