Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (της Προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου), έως του ποσού 4.957,51 ευρώ με ΦΠΑ 16%. Συνημμένο Έντυπο Προσφοράς Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4, τμήμα της με αριθ. 20/2015 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, της παρούσας πρόσκλησης, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, όπου παρέχονται πληροφορίες .

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Ζουριδάκης, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Αναλυτικά :