Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 29.310,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. .

Στοιχεία  επικοινωνίας :

Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17

Ταχ.Κωδ.:81100

Τηλ.: 22513 50565

Telefax:22513 50510

E-mail: promithies@mytilene.gr

Κωδικός NUTS: EL 411

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 81100 Μυτιλήνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 20η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10.30 π.μ. και η ώρα λήξης 11.00 π.μ. . Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού .

Αναλυτικά η περίληψη και η πλήρης διακήρυξη .