Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια Φαρμακευτικού & Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού  έως του ποσού των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ + 09/100 (10.408,09)  χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ 9% . (Αριθμός Μελέτης 85/2015).

Καλούνται όλοι  οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, Ελ.Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπου παρέχονται και σχετικές πληροφορίες.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.