Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού Υλικού για ανάγκες των: α). Δήμο Λέσβου, β). ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου», γ). Του Ιδρύματος Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Αγία Παρασκευή», Δ) ΝΠΔΔ Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 62.297,18 ευρώ με το Φ.Π.Α. .

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00΄ π. μ. . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου , Ελ. Βενιζέλου 13-17, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Αναλυτικά :