Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για  την  προμήθεια  «Φαρμάκων, Εμβολίων, Τροφών κ.λ.π. για την Λειτουργία Διαχείρισης Προγράμματος Αδέσποτων Ζώων», προϋπολογισμού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα των παρακάτω ειδών:

Για ΦΑΡΜΑΚΑ
Προϋπολογισμού 12.670,02 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Προϋπολογισμού 513,09 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Προϋπολογισμού 749,66 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για ΤΡΟΦΕΣ
Προϋπολογισμού 1.062,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι παραπάνω προμήθειες θα γίνουν σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή που αναφέρεται στην αριθμ. 3/2015 μελέτη.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών     και συγκεκριμένα από 11/03/2015 έως 16/03/2015 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου, όπου παρέχονται πληροφορίες.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά η πλήρης μελέτη εδώ .

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ