Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια φαρμάκων, εμβολίων, τροφών κ.λ.π. για την λειτουργία διαχείρισης προγράμματος αδέσποτων ζώων, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 20.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 17/2016 σχετική μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, την 18η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.30 π.μ. . Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και   επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντίγραφου μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι 17 Ιουλίου 2016 και ώρα 13.00.

Αναλυτικά :