Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υλικών για την κατασκευή και τοποθέτηση κορνιζών σε 17 έργα του μουσείου Θεοφίλου στην Βαρειά Λέσβου , ενδεικτικού προϋπολογισμού 51.546,17 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

 

Αναλυτικά :
Η Διακηρυξη
Η Προκήρυξη
Το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Η Μελέτη
Το Υπόδειγμα σχέδιου Σύμβασης
Το ΤΕΥΔ
Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΕΥΔ
Το Υπόδειγμα Εγγυητικής