Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας υλικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 17%.