Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών» (Υποέργο 2 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου»): α. Τμήμα 2 (Ομάδα Α): «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», προϋπολογισμού 1.700 € χωρίς Φ.Π.Α.(17%), β. Τμήμα 3 (Ομάδα Β): «Σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ), προϋπολογισμού 5.910,40 € χωρίς Φ.Π.Α.(17%), γ. Τμήμα 4 (Ομάδα Γ): «Προμήθεια Ομοιόμορφων στολών», προϋπολογισμού 508,80 € χωρίς Φ.Π.Α.(17%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 18η Ιουνίου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Ιουνίου και ώρα 15.00 .

Αναλυτικά: