Ο Δήμαρχος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την συντήρηση υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας Δήμου Λέσβου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 19.994,92 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, την 17η Μαϊου 2016, ημέρα Τρίτη, ώρα 10.30 π.μ.. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση  συμπληρωματικών εγγράφων είναι 16 Μαϊου 2016 και ώρα 15.00, η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι 16 Μαϊου 2016 και ώρα 15.00.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό 344,74 € (2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α.).

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από το Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών Προμηθειών του Δήμου Λέσβου.

Αρμόδια κα Πελαγία Αράμβογλου, Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , 2ος όροφος, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά :